Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR

Stiahnuť PDF

Vzniknúť má nový centrálny portál v správe ministerstva, cez ktorý sa bude dať pristupovať k vybraným potvrdeniam týkajúcich sa školskej dochádzky, praxe pedagogických zamestnancov a bude sa cez neho riadiť byrokracia súvisiaca s poskytovaním pôžičiek na podporu vzdelávania študentov/pedagógov.

Náklady na projekt

6,9M Eur (investície) + 19,0M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má vytvoriť nový portál pre elektronické služby po tom, ako do tejto oblasti bolo investovaných už 97 miliónov Eur. Pritom v projekte (opäť) neboli analyzované skutočné nedostatky a potreby škôl súvisiace s informatizáciou procesov a služieb. V štúdii neboli zvážené všetky možnosti ako deklarované služby efektívne poskytovať, najmä využitie už existujúcich portálov škôl. Hlavná služba (z hľadiska prínosov) - potvrdenie o návšteve školy - bude vyriešená skôr a mimo tohto projektu. Plánované náklady na tento portál sú neodôvodnene vysoké, prevádzkové náklady sú neproporčne vysoké aj voči iným eGov projektom.

Stanovisko Slovensko.Digital

V štúdii opísaný nový portál sa vybudovať pravdepodobne podarí. Bude to však málo využívané a predražené riešenie pre problémy, ktoré sa dajú riešiť oveľa efektívnejšie a rýchlejšie - ministerstvo školstva však iné prístupy ani nezvažovalo. Odporúčame takto koncipovaný projekt zastaviť a prepracovať čím skôr, s cieľom minimalizovať straty z neefektívnosti.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 2 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt má slúžiť na “elektronizáciu služieb školstva”, avšak jediná v ňom rozvíjaná myšlienka je vytvorenie nového centrálneho portálu. Projekt sa okrem vybraných služieb, ktoré majú byť týmto portálom poskytované, nijakým spôsobom školám nevenuje, neanalyzuje ich problémy, ani pre pokrývané služby neanalyzuje najlepšie spôsoby ich riešenia.
V rámci projektu nie je predpokladaná žiadna podstatná zmena procesov, resp. ak by k optimalizácii procesov došlo, napr. v rámci činností vyplývajúcich z Reformného zámeru, navrhovaný OPII projekt sa ich netýka.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

Podľa štúdie uskutočniteľnosti je plánované nasadenie portálu do prevádzky v auguste 2021.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti:


KPI podľa štúdie majú byť splnené v r.2022, to je o 2 roky neskôr oproti Reformnému zámeru.

Ukazovateľ “zníženie administratívnych nákladov”, má v skutočnosti zanedbateľný prínos, keďže je kalkulovaný na 7200 Eur ročne.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Vybudovanie centrálneho portálu navrhnutého v štúdii je priamočiare, pomocou vodopádového modelu.

V štúdii nie je popísané, akým spôsobom bude riadená úprava IS škôl, ktoré majú do centrálneho systému poskytovať nové vstupné údaje.
Rovnako nie je uvedené, akým spôsobom sa podarí motivovať žiakov/rodičov/pedagógov, aby používali nový centrálny portál, čo je kľúčové pre naplnenie merateľných ukazovateľov používanosti služieb.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Hlavným deklarovaným prínosom projektu je úspora času pri elektronickom získaní niektorých výpisov a potvrdení a ich sprístupnenie ďalším subjektom podľa rozhodnutia žiaka/zákonného zástupcu. Ide teda o realizáciu konceptu “Moje údaje”, ktorý je už v súčasnosti pokrývaný viacerými inými OPII projektami. Z tohto pohľadu sa projekt javí ako duplicitný.

Služba “potvrdenie o návšteve školy”, ktorá má najvyššiu početnosť, a teda pri nej sú očakávané hlavné úspory, bude implementovaná v r.2019 mimo tohto projektu.
Niektoré požiadavky nového portálu, napr. identifikácia zákonných zástupcov žiaka, budú riešené prenesením tejto povinnosti na školy.

Taktiež chceme pripomenúť, že do oblasti “elektronických služieb školstva” bolo za posledné roky investovaných ťažko predstaviteľných 93 miliónov Eur (podľa Reformného zámeru - projekty Rezortný informačný systém školstva, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Digitálne učivo na dosah). Všetky doterajšie projekty sľubovali v rôznej forme pokryť aj oblasť elektronických služieb škôl, “eGov služieb”, “prístup ku službám školy” a podobne.
Je šokujúce, že v súčasnosti je deklarovaná potreba ďalších investícií na pokrytie jednoduchých služieb ako napr. potvrdenie o návšteve školy a vytvorenie ďalšieho centrálneho portálu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii je deklarované, že zostanú používané existujúce centrálne back-office komponenty, najmä Rezortný informačný systém.
Zbierané údaje majú byť “povýšené na úroveň referenčných”, nie je bližšie vysvetlený význam tohto zámeru, keďže aj v súčasnosti školy evidujú a poskytujú záväzné údaje. Školy aj naďalej zostanú zodpovedné za vytvorenie a overenie správnosti všetkých údajov, ktoré majú následne poskytovať do centrálneho systému.

Nie je jasné, ako nový plánovaný portál súvisí s doteraz realizovanými aktivitami v oblasti elektronických služieb školstva.

Plánovaný portál realizuje koncept “Moje údaje” pre vybrané údaje. Nie je jasné prepojenie nového portálu s riešeniami v schválených projektoch realizujúcich tento koncept.

Realizácia konceptu “1x a dosť” voči iným orgánom verejnej správu je, a aj v cieľovom stave bude zabezpečovaná prostredníctvom už existujúcich komponentov, najmä prepojením RIS a Modulu procesnej a dátovej integrácie.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, avšak má viaceré závažné nedostatky, viď. ostatné kritériá tohto hodnotenia.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V súčasnosti absolútna väčšina všetkých škôl má vlastné portály, ktoré sú hojne využívané žiakmi, rodičmi aj pedagógmi. Prostredníctvom týchto portálov je už v súčasnosti dostupných podstatne viac a detailnejších služieb, ako plánuje pokrývať predkladaný projekt. Štúdia uskutočniteľnosti však alternatívu, v ktorej by riešené služby mali byť sprístupnené práve prostredníctvom týchto portálov, zvažuje iba povrchne a je vylúčená na základe pochybnej argumentácie. Napr. podľa štúdie bez centrálneho portálu “nie je možné garantovať referenčnosť údajov”, hoci práve jednotlivé školy údaje vytvárajú, archivujú a zodpovedajú za ich správnosť.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Po pripomienkovaní štúdie boli odhadované investičné náklady na projekt znížené o 38% (to je o 4,1M Eur), bez zmeny funkčnosti. Zníženie odhadu vítame, ale zároveň to preukazuje, ako náhodne sú odhady nákladov stanovované.
Predpokladané náklady na projekt stále považujeme za vysoko nadhodnotené, aj to aj vzhľadom na skutočnosť, že väčšina back-office systémov (najmä RIS) už je v súčasnosti implementovaná a nebude sa výraznejšie meniť.

Plánované náklady na prevádzku sú každoročne na úrovni 30% celkových investičných nákladov, spolu 278% investičných nákladov za 10 rokov od začiatku projektu (to je spolu 19M Eur). Takáto výška prevádzkových nákladov je neobvyklá aj v porovnaní s inými štátnymi IT projektami a nie je odôvodnená.

Predpokladané prínosy projektu sú iluzórne, najmä v oblastiach kde je deklarovaný najväčší prínos, t.j. overenie dochádzky žiakov a overenie štatútu žiaka. Overenie štatútu žiaka bude realizované už v roku 2019 pre úrady aj súkromné spoločnosti (verejná deklarácia vicepremiéra pre informatizáciu), mimo tohto projektu. V kalkulácii prínosov sa predpokladal nereálny scenár, že v súčasnosti sú všetky potvrdenia vydávané na základe písomnej žiadosti a sú zakladané do registratúry školy. Taktiež sa predpokladá každoročné spracovanie 70% žiadostí cez nový portál, už od prvého roku od spustenia projektu, kedy ani portál podľa harmonogramu projektu nebude ešte prístupný. Podľa doterajších skúseností s mierou využívania centralizovaných elektronických služieb predpokladáme, že parameter 70% nebude dosiahnutý ani po 10 rokoch od začiatku projektu.

V projekte nie sú kalkulované náklady na úpravy IS škôl, hoci je plánované centrálne riešenie závislé na vstupe údajov od nich. V projekte vlastne nie sú uvažované žiadne aktivity ani zdroje pre samotné školy, hoci podľa zámeru projektu má ísť o “elektronizáciu služieb školstva”.
V tejto súvislosti chceme poukázať aj na fakt, že podľa nášho odhadu náklady na tento funkčne pomerne jednoduchý centrálny portál budú vyššie ako súčet prostriedkov vynaložených všetkými základnými a strednými školami na prevádzku a rozvoj ich portálov.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať.
Pripomienky podalo iba Slovensko.Digital. Väčšina pripomienok bola vyriešená iba “vysvetlením”, zásadné otázky neboli vyriešené.
Podľa našich informácií ministerstvo žiadnym spôsobom nekomunikovalo so spoločnosťami ktoré vyrábajú a prevádzkujú školské portálové riešenia a neboli zisťované ani skutočné potreby škôl v oblasti elektronizácie služieb.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 12.3.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 29.3.2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti