Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2

Cieľom projektu je vybudovať komplexné riešenie na poskytovanie prehľadu jednotlivých regulácií a posudzovanie vplyvu regulácií na podnikateľské prostredie. V tomto hodnotení je posudzovaná “fáza 2” projektu.

Náklady na projekt

8,1M Eur (investície) + 5,7M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH - fáza 2 projektu

Garant

Ministerstvo hospodárstva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Pozitívne vnímame celkový cieľ projektu a iteratívny postup realizácie. Zároveň však vnímame riziká spojené so závislosťou úspechu projektu na iných faktoroch ako je ochota zmeny legislatívneho procesu, potreba prípravy vysokej kvality dát a z pohľadu koncového používateľa/podnikateľského subjektu potreba adopcie projektu aj ďalšími gestormi regulácií. V nákladovej rovine vidíme možnosti dodatočných úspor detailnejšou analýzou vybraných modulov, napr. kolaboračná platforma, komplexný monitoring regulovaného prostredia, register regulácií.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pozitívne vnímame konečný cieľ projektu a iteratívny postup realizácie. V projekte nevidíme zásadné problémy, avšak vnímame riziká spojené so závislosťou úspechu projektu na iných faktoroch ako je ochota zmeny legislatívneho procesu, potreba prípravy vysokej kvality dát a z pohľadu koncového používateľa/podnikateľského subjektu potreba adopcie projektu aj ďalšími gestormi regulácií. V nákladovej rovine vidíme možnosti dodatočných úspor, detailnejšou analýzou vybraných modulov. Nerealizovanie verejného prerokovania štúdie vnímame ako negatívum projektu.

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Posledná aktualizácia: 24.04.2019

Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Výsledok štúdie uskutočniteľnosti by mal mať dopad na proces posudzovania vplyvov a dopadov na podnikateľské prostredie pri zavádzaní alebo zmene relevantných legislatívnych zmien. Takýto prístup je možné hodnotiť ako pozitívny krok, ale zároveň z hľadiska realizácie ide o projekt s pomerne vysokým rizikom a závislosťami od iných, korektných vstupov. Ako riziko vnímame adopciu tejto zmeny aj v doménach, ktoré nie sú v gescii MH SR.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele sú definované. Ide najmä o ukazovatele, ktoré reprezentujú výsledky IT projektu. Nie je jasné ako a na základe čoho boli hodnoty ukazovateľov definované, chýba priblíženie spôsobu výpočtu. Niektoré ukazovatele považujeme za nerealizovateľné alebo ťažko realizovateľné, napr počet zlepšených regulácií na základe ex-post hodnotenia s hodnotou 200.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram dosiahnutia cieľov je definovaný. Pozitívne vnímame snahu projekt rozfázovať a pre jednotlivé fázy definovať aktivity (agregované skupiny), ktoré v danej fáze majú byť realizované. Ako nedostatok vnímame pomerne všeobecnú definíciu jednotlivých aktivít., čo neumožňuje identifikovať konkrétne aktivity, identifikovať ich pridanú hodnotu a väzby medzi sebou. Takto sa napr. “skrývajú” aktivity ako je vytvorenie mobilnej aplikácie, chatbot a pod., ktorých dôležitosť z hľadiska implementácie nie je až tak dôležitá a ich prípadná implementácia by mala byť až v posledných fázach projektu.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Na základe štúdie uskutočniteľnosti je možné identifikovať celkový plánovaný biznis prínos. Štúdia uskutočniteľnosti by mala jasnejšie identifikovať aktivity, ktoré sú z pohľadu dosiahnutia výsledkov projektu kritické a ktoré sú ich nadstavbou. Zároveň ako riziko vnímame adopciu výsledkov tohto projektu ďalšími gestormi iných regulácií, potrebou prípravy dát a pod., teda nákladov na strane týchto ďalších gestorov a teda konečný dopad/prínos pre koncového používateľa/podnikateľský subjekt.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdiu uskutočniteľnosti prispieva k týmto princípom informatizácie:

  • rozhodovanie na základ analytických dát a podkladov,
  • publikovanie dát v otvorenej podobe,
  • budovanie otvorených API,
  • poskytovanie výsledkov projektu vo forme PaaS pre ďalších gestorov regulácií.

Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle platného vzoru. Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje všetky povinné údaje vyžadované platným vzorom. K prehľadnosti by pomohla aktualizácia štúdie po každej fáze, t.j. jasné zadefinovanie výstupov už zrealizovanej fázy a plán konkrétnych aktivít a výstupov pre ďalšie fázy.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Navrhované alternatívy považujeme za reálne. Zároveň vidíme možnosti dedfinovania viacerých podalternatív pre vybranú alternatívu a to hlavne vo variovaní obsahu a rozsahu danej alternatívy a jej fáz. Sme názoru, že plánované ukazovatele je možné dosiahnuť aj s menším rozsahom funkčnosti IT riešenia a teda pri nižších implementačných nákladoch. Príklady takýchto nie-kritických funkcionalít modulov sú napr. prieskumy, mobilná aplikácia, chatbot a pod.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Na základe pripomienok ÚHP a S.D došlo skoro k zníženiu pôvodne plánovaných nákladov na polovicu. Zároveň stále vidíme možnosti optimalizácie nákladov projektu vypustením vybranej funkčnosti jednotlivých modulov, resp. detailnejšou analýzou jednotlivých modulov, konkrétne:

  • kolaboračná platforma,
  • komplexný monitoring regulovaného prostredia,
  • register regulácií.

Dôležité je si uvedomiť, že ide o fázu 2, čiže celkové náklady na jednotlivé moduly sú vyššie, nakoľko vo fáze 1 sú pre tieto moduly tiež plánované investície.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Negatívne hodnotíme absenciu verejného prerokovania. MH SR zaslalo štúdiu uskutočniteľnosti pre fázu 2 na pripomienkovanie, ale verejné prerokovanie nebolo realizované. MH SR nezrealizovanie verejného prorokovania odôvodnilo, že štúdia už bola predmetom prerokovania ako celok, t.j. za všetky fázy. Ako S.D vítame možnosť osobného stretnutia s MH SR k pripomienkam, ale verejné prerokovanie je prístupné širšiemu spektru subjektov.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • pripomienkovanie fázy 2
  • stretnutie S.D s MH SR k prerokovaniu pripomienok.