Online procesy eZdravia

Cieľom projektu je optimalizácia priebehu životných situácií “registrácie a ukončenia platnosti” prijímateľa zdravotnej starostlivosti (čiže najmä narodenie a úmrtie), poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka a ich vzťahov a konsolidácia súvisiacich evidencií a údajov.

Náklady na projekt

7 492 101 EUR (s DPH podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt rieši viditeľný problém neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov, ktorý pretrváva kvôli nesystémovému prístupu v doterajších projektoch súvisiacich s eHealthom. Projekt však opäť nerieši komplexne životné situácie a nezaujíma sa o potrebné zmeny, ktoré jeho realizácia vyvolá v dotknutých organizáciách. Taktiež projekt predpokladá vybudovanie špecifických komponentov pre “sektor zdravotníctva” namiesto použitia centrálnych komponentov eGov a plánuje prerobenie viacerých komponentov iba pred niekoľkými rokmi vytvorených v rámci eHealthu. Veľká časť deklarovanej “úspory času” nie je pritom závislá ja novom veľkom IT projekte, ale dá sa dosiahnuť legislatívnou zmenou termínov a jednoduchými úpravami na zlepšenie komunikácie príslušných subjektov.

Stanovisko Slovensko.Digital

Predložený projekt znamená pokračovanie nesystémového prístupu budovania eGovernmentu, ako aj k riešeniu životných situácií. Považujeme preto za dôležité štúdiu v jej súčasnej podobe neschváliť, ale prepracovať. Tým nie je brzdená realizácia veľkej časti deklarovaných zmien, ktoré je možné začať okamžite riešiť.

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 17.12.2018 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 2 ×


Posledná aktualizácia: 29.03.2019

Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt je úzko zameraný na zrýchlenie súčasných procesov pomocou “online komunikácie” a skrátením lehôt na vyjadrenie pre jednotlivé subjekty. Optimalizácia procesov je iba plánovaná do budúcnosti, v s.
Projekt nerieši komplexne životné situácie (napr. narodenie, úmrtie), ale iba úzko z pohľadu informačných systémov v rezorte zdravotníctva.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa Reformného zámeru:

Merateľné ukazovatele podľa Štúdie uskutočniteľnosti:

Súčasné hodnoty ukazovateľov sú absurdne vysoké, vidno že doterajšie investície do informatizácie zdravotníctva riešili iba izolované problémy.

Pri stanovení cieľových merateľných ukazovateľov neboli zohľadnené možnosti zmeny súvisiacich procesov, vo viacerých ukazovateľoch je preto cieľová hodnota stanovená príliš nízko. Chýba porovnanie týchto hodnôt so zahraničím.

Dobrým príkladom je ukazovateľ “Registrácia PrZS (novorodenci)”, ktorý v skutočnosti označuje dobu, ktorú trvá zavedenie dieťaťa do systému eHealth po jeho narodení. Bohužiaľ plánovaná cieľová hodnota “3 dni” (v roku 2022) je opäť nedostatočná a naznačuje pokračovanie nekoncepčného prístupu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Štúdia obsahuje základný harmonogram projektových etáp, ktorý sa však primárne týka vybudovania softvéru. Postup práce s jednotlivými registarmi, ich migrácie, atď. nie je uvedený. Aktivity, ktoré majú prebehnúť u jednotlivých organizácií používajúcich údaje, nie sú konkretizované.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Cieľom projektu je zefektívniť existujúce procesy a konsolidovať súvisiace údaje. Deklaruje sa zavedenie princípu 1x a dosť, zo štúdie však nie je jasné, k akým konkrétnym zmenám v tejto oblasti dôjde, dokonca zvolený variant predpokladá iba limitované sprístupnenie údajov prostredníctvom referenčných registrov/centrálneho modulu.

Deklarované zmeny sa majú dotknúť viacerých ďalších organizácií podieľajúcich sa na riešených procesoch, avšak nie je nijakým spôsobom zaistená ich podpora, alebo spolupráca na realizácii plánovaných zmien.
Vzhľadom na zvolený prístup k riešeniu životných situácií iba z pohľadu “sektora zdravotníctva” a plán vybudovať infraštruktúru špecifickú pre tento sektor prostredníctvom tohto projektu bude pokračovať izolácia riešení pre tento sektor a nedostatočná integrácia s celkovým riešením pre eGov.

Veľká časť deklarovanej “úspory času” nie je pritom závislá ja novom veľkom IT projekte, ale dá sa dosiahnuť legislatívnou zmenou termínov a jednoduchými úpravami na zlepšenie komunikácie príslušných subjektov. Aj ak by bol projekt schválený, s týmito zmenami ani nie je potrebné čakať cca. rok a pol dokiaľ sa dostane do príslušnej fázy “nasadenia”, ale je možné okamžite začať s ich zavádzaním do praxe, aj ak by v technologickej oblasti išlo o dočasné riešenia.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa štúdie má projekt riešiť centrálnym spôsobom konsolidáciu údajov, master data management, zasielanie údajov medzi organizáciami - vrátane zabezpečenia 1x a dosť, zabezpečenie kvality údajov. Rovnako majú byť vybudované komponenty pre centralizované vedenie registrov.

Viaceré komponenty, ktoré majú byť vytvorené v rámci tohto projektu - napr. komponent Certifikačnej autority, sú náhradou komponentov vytvorených v rámci doterajších projektov eHealth a majú byť ďalej rozvíjané v rámci udržateľnosti tohto projektu (a nie opätovne financované zo zdrojov EÚ).

V projekte sú plánované nové “centrálne” komponenty špecificky pre sektor zdravotníctva, napr. pre G2G výmenu údajov, IAM a pod. Na tieto funkcie majú byť využité centrálne komponenty pre celý eGovernment, v prípade potreby majú byť upravené. Služby, ktoré majú byť projektom vytvorené (a technologické komponenty, na ktorých sú postavené) sú podľa opisu v štúdii uskutočniteľnosti úplne generické a nie je jasné, prečo majú byť budované špecificky pre oblasť zdravotníctva.

Pre niektoré kľúčové registre, ktoré majú byť projektom riešené, bolo v rámci projektov eSO financovaných z OPIS vytvorené riešenie “Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva” (JRÚZ), ktoré podľa dostupných prezentácií a štúdií malo presne tie isté ciele ako súčasný projekt.

V projekte nie je nijako riešené potrebné úpravy IS u iných správcov ako NCZI a nie je popísaná ani etapa migrácie.

V Reformnom zámere je deklarované vyváranie OpenData s cieľovým stavom “100%”, avšak nie je jasné aké údaje budú zverejnené. Rovnako nekonkrétne je deklarovaná podpora OpenAPI, vzhľadom na plánovanú architektúru proprietárnu pre rezort zdravotníctva je vysoké riziko, že tento koncept nebude systematicky realizovaný. Prístup k údajom pomocou konceptu My Data nie je v štúdii uvedený.

Pozitívnom je, že nové komponenty majú byť vyvinuté a dodané spôsobom Open Source, na základe licencie EUPL.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná. Viaceré jej časti sú však spracované veľmi nedostatočne, najmä predpokladaný harmonogram prác, iba povrchne opísanú plánovanú architektúru a vôbec sa nezaoberá iným inštitúciami dotknutými projektom.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Popísané sú 3 alternatívy, nie je však jasný logický postup, ktorým boli práve tieto možnosti zvolené. Nie je analyzovaná alternatíva použitia celoštátnych centrálnych komponentov (najmä pre G2G prístup k údajom, IAM). Aletrnatívy 2 a 3 sa líšia iba počtom integrácií, pričom nie je jasné ako boli kalkulované náklady a prínosy z integrácií plynúce.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Prínosy projektu sú jasne formulované. Na strane nákladov nie je kalkulovaná potrebná práca interných zamestnancov NCZI v rámci prípravy, implementácia a migrácie údajov.

Za vážny nedostatok považujeme, že analýze nie sú uvažované náklady na zmeny procesov a IS u iných správcov ako NCZI.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer a štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať. Viaceré zásadné otázky, ktoré boli diskutované na verejnom prerokovaní projektu však neboli adekvátne zodpovedané.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • Tento projekt nahrádza projekt KUZZ, ktorý bol zrušený.
  • 21.5.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 29.11.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti