Redizajn siete GOVNET

Projekt sa skladá z dvoch takmer nesúvisiacich častí: Jednou je zvýšenie bezpečnosti siete Govnet (t.j. zabezpečenie transportnej vrstvy), zníženie prevádzkových nákladov (zmenou vlastníctva hw prvkov a liberalizáciou výberu dodávateľov transportnej vrstvy) a zavedenie prvku Telekonferencie (nákup hw a sw pre telekonferencie).

Náklady na projekt

8.363.895 EUR s DPH

Garant

NASES

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

V časti projektu týkajúca sa zvýšenia bezpečnosti siete Govnet nevidíme zásadnejšie problémy. Naopak, pre časť týkajúca sa budovania telekonferencií sú viaceré oblasti veľmi slabo rozpracované. Nedostatky vidíme najmä v absencii konkrétneho zámeru reformy/optimalizácie verejnej správy, neuvažovanie viacerých významných alternatív a nereálne plánované využívanie telekonferencií.

Stanovisko Slovensko.Digital

V časti projektu týkajúcej sa zavedenia telekonferencií vidíme zásadné nedostatky. Považujeme za nevyhnutné štúdiu pre túto oblasť dopracovať pred tým, než ju bude možné schváliť. Keďže samotné zvýšenie bezpečnosti siete Govnet je od budovania telekonferencií nezávislé, je možné aj projekt rozdeliť na dve samostatné štúdie.

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejného obstarávania

Hodnotenie 2 ×


Posledná aktualizácia: 23.04.2019

Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

K projektu neexistuje žiadny reformný zámer, ide podľa vyjadrenia NASES o bezpečnostný projekt, ktorý reformný zámer mať nemusí. Sme názoru, že minimálne časť telekonferenčných hovorov, by mala mať spracovaný prehľad reformny alebo optimalizácie verejnej správy - vrátane Reformného zámeru.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ciele sú stanovené pre časť telekonferencie vhodne, avšak odporúčame zmeniť počiatočný stav uskutočnených telekonferenčných hovorov na skutočný aktuálny stav, nie len 0 z pohľadu tohto projektu. Nie sú dostupné dáta, na základe ktorých boli zvolený cieľový stav.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star: :grey_star:

Kedže ide o projekt, ktorý nemá vývojovú časť je plán pomerne jasný. V harmonograme je spomenuté pilotné nasadenie telekonferencii, pričom nie je zrejmé, čo je cieľom tohto pilotného nasadenia a čo sa stane, ak by pilot zlyhal.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Biznis prínosy sú z pohľadu časti “zabezpečenia siete Govnetu” minimálne, kedže ide najmä o optimalizáciu na strane nákladov. Nemáme voči tejto časti výhrady. Pri telekonferenčných hovoroch sú biznis prínosy zrejmé, ich dosiahnuteľnosť považujeme za otáznu, kedže predpokladá, že úradníci postupne nahradia osobným stretnutia telekonferenčnými hovormi.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

hodnotenie


Štúdia uskutočniteľnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je v časti redizajnu siete Govnet napísaná vhodne. Pre časť telekonferencii štúdia neobsahuje vysvetlenie, prečo je nutné chrániť aj telekonferencie na transportnej vrstve (čím sa značne obmedzujú možné alternatívy, viď nižšie). Podľa NASES bola urobená bezpečnostná analýza, ktorá bude doplnená do štúdie. V štúdii chýbajú taktiež zdrojové dáta o aktuálnych počtoch uskutočnených telekonferenčných hovorov, čiže je nemožné overiť, či sú cieľové hodnoty nastavené reálne (predpokladá sa 51000 účastníkov hovorov ročne). Štúdia obsahuje množstvo obrázkov z propagačných materiálov CISCO, pričom v štúdii táto firma nie je nikde spomenutá.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star: :grey_star:

Alternatívy pre časť redizajnu Govnet sú popísané vhodne, nemáme výhrady. Časť telekonferencii je k projektu pridaná ako jedna z alternatív, pričom máme za to, že je nutné alternatívy pre túto časť posudzovať takmer úplne samostatne. Pre telekonferencie chýbajú zrejmé alternatívy: a) Nebudovanie nového centrálneho bodu pre telekonferencie, ale len zapojenie nového hw do existujúcej infraštruktúry telekonferenčných miestností. b) Využitie existujúcich SaaS služieb pre telekonferenčné hovory, bez nákupu nového centrálneho riešenia.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Pre časť redizajnu govnetu je kalkulácia prínosov zrejmá. Pre časť telekonferencii je predpoklad, že 51000 účastníkov telekonferencii bude už v prvom roku a tento počet sa nijako počas 10 rokov nezmení. Považujeme to za nerealistické. V časti nákladov nie je zrejmé odkiaľ ako boli určené ceny licencii a ceny hw nesúhlasia s cenníkovými cenami, pričom pri takomto objeme, by sme očakávali výrazné hromadné zľavy.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K projektu bolo možné zaslať pripomienky, uskutočnil sa verejný hearing, na ktorom boli prislúbené ďalšie materiály a úprava štúdie uskutočniteľnosti, zapracovanie pripomienok a osobné konzultácie. Momentálne čakáme na ďaľšie materiály a vysporiadanie pripomienok.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 11.7.2018 Ukončenie pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti.
  • 13.7.2018 Verejný hearing k štúdii uskutočniteľnosti.
  • 11.10.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV PO7 OPII