Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Cieľom projektu je vybudovanie nasledovných navzájom nezávislých IT komponentov v prostredí MV SR: komponent dátovej integrácie (zdieľanie údajov, podpora dostupnosti údajov, My Data), komponent pre orchestráciu procesov umožňujúci riadenie procesov pomocou case management a služieb ITIL a call centrum ako službu.

Náklady na projekt

16,4M Eur (investície z OPII) + 11,6M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH podľa štúdie uskutočniteľnosti

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Na úrovni reformy verejnej správy deklaruje projekt viaceré zaujímavé ciele, najmä zavedenie komplexného riadenia životných situácií a plošné monitorovanie procesov verejnej správy. Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo ju možné pripomienkovať, sú v nej uvádzané konkrétne údaje a zámery. Vo viacerých oblastiach však vidíme podstatné nedostatky, najmä návrh a vyhodnotenie alternatív, použitie už existujúcich komponentov, kalkulácii efektívnosti. Za najvážnejší problém pokladáme absenciu analýzy plošnej realizácie cieľov projektu vo verejnej správe a analýzu odôvodnenia budovania nových centrálnych blokov vyžadovanú strategickými dokumentmi NKIVS.

Stanovisko Slovensko.Digital

Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov (1x a dosť, OpenData, My Data, centrálna platforma zdieľania údajov) je urýchlene potrebné. Vzhľadom na nedoriešené témy v štúdii uskutočniteľnosti preto pokladáme za správne časť projektu týkajúcu sa zdieľania údajov čo najrýchlejšie realizovať a ostatné časti štúdie dopracovať, najmä analyzovaním a navrhnutím systematického prístupu pre celú verejnú správu.

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Štúdia uskutočniteľnosti bude schvaľovaná 26.7.

Hodnotenie 1 ×


Posledná aktualizácia: 19.07.2018

I. Prípravná fáza

Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

II. Obstarávanie / nákup

Stratégia obstarávania

Prípravné trhové konzultácie

Druh postupu

Predmet zákazky

Podmienky účasti

Kritériá hodnotenia

Vendor Lock-in a Autorské práva

Lehoty

Obchodné podmienky

Hospodárska súťaž

Subdodávatelia

Rozdelenie na časti

Vyhodnotenie obstarávania

Cena

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nadväzuje na schválený reformný zámer.
V rámci reformy procesov verejnej správy je možné identifikovať cieľ zavedenia nového prístupu ku komplexnému riadeniu životných situácií (orchestrácia) a plošné monitorovanie procesov verejnej správy - viď. časť “biznis prínos”.
Pred samotným schvaľovaním IT projektu však považujeme za nevyhnutné rozpracovať plán, ako tieto zmeny budú realizovaná v rámci celej verejnej správy a aj s použitím iných nástrojov ako implementáciou jedného IT projektu. Pritom gestorom v oblasti merania procesov VS je práve MV SR.
Projekt taktiež napomáha dosiahnutiu cieľov v oblasti zdieľania údajov v prostredí verejnej správy, v ktorej takýto dlhodobý plán existuje.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa reformného zámeru:

Merateľný ukazovateľ podľa projektového zámeru:

  • (Zjednodušenie dátovej a procesnej integrácie vo verejnej správe) Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľový stav: 5, realizácia “Výstupy z informačného systému”

Ďalšie ciele (merateľné) podľa štúdie:

  • Zníženie potreby času na podávanie informácií občanom odbornými pracovníkmi z 115,2 hodín ročne na 57,6 hodín ročne (zníženie o 50%)
  • Zníženie času na získanie právneho alebo metodického výkladu v konaní z 2 na 1 hodinu na podanie (o 50%). Vytvorením štandardizovaných procesov je predpoklad zníženia počtu potreby právneho alebo metodického výkladu len pre 3% konani oproti súčasnosti.
  • Počet integrácií do centrálnej integračnej a dátovej vrstvy - integrácia 35 informačných systémov do jednotnej integračnej platformy. Súčasný počet integrácií IS do jednotnej vrstvy je 0, keďže jednotná integračná platforma neexistuje.
  • Vybudovanie a zapísanie do katalógu SaaS (as_56457) komponentu pre Call Centrum

Tieto ciele vzťahujú iba na rezort MV SR. Ciele v oblasti úspory času sú relevantné, súčasný stav MV SR podrobne vyhodnotilo. Merateľné ukazovatele nepokrývajú všetky oblasti v ktorých má byť projektom dodaná implementácia. Ukazovatele týkajúce sa poskytovania údajov G2G sú už zahrnuté v centrálnych projektoch zdieľania údajov v gescii ÚPVII.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa harmogramu uvedeného v štúdii uskutočniteľnosti je nábeh prevádzky výsledkov projektu plánovaný až o 2 roky po jeho začatí. To je nedostatočné, najmä pre prioritné ciele v oblasti zdieľania údajov.

V štúdii taktiež absentuje konkrétny plán úpravy dotknutých agendových systémov, tak aby boli ciele projektu naplnené.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS predkladateľa projektu - MV SR sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Hlavným prínosom má byť zlepšenie prístupu k údajom z registrov a zavedenie plošného merania (monitorovania) a vyhodnocovania biznis procesov. Projektom je plánované vybudovanie novej integračnej vrstvy, zavedenie riadenia procesov spôsobom case management a služieb riadenia procesov podľa ITIL.

Nie je však dostatočne vysvetlené, prečo doteraz budovaná integračná vrstva (SOA) v rámci MV SR nie je dostatočná na pokrytie deklarovaných cieľov. V prípade orchestrácie procesov je potrebné zvoliť jednotný postup v rámci celej verejnej správy, pri budovaní izolovaného riešenia pre MV SR hrozí vytvorenie neefektívneho riešenia.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt rieši tri konkrétne nové komponenty, ktoré majú byť použité v prostredí MV SR, napriek tomu MV SR deklaruje, že tieto komponenty budú povinne používané v celej verejnej správe.
Pre komponent orchestrácie procesov a call centrum mal byť pred schvaľovaním konkrétneho riešenia v zmysle dokumentu Strategická priorita NKIVS Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov vopred vyhodnotený systematický postup v tejto oblasti pre celú verejnú správu.
Nie je vysvetlený dôvod budovania vlastného komponentu pre integráciu údajov a nie použitia centrálnej platformy v správe ÚPVII v maximálnej miere.
Pre oblasť zdieľania údajov nie je jasné, prečo má byť budovaný samostatný komponent pre MV SR. Projekt nedostatočne popisuje pokrytie cieľov pre My Data, Open Data a Open API.
V projekte je nedostatočne riešená prioritizácia úloh v informatizácii verejnej správy v zmysle existujúcich strategických dokumentov.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo ju možné pripomienkovať, sú v nej uvádzané konkrétne údaje a zámery. Nedostatky štúdie sú uvedené v ostatných položkách hodnotenia, najmä vyhodnotenie alternatív, použitie už existujúcich komponentov a odôvodnenie budovania (alebo nebudovania) nových centrálnych komponentov.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii sú uvažované 3 alternatívy - súčasný stav, vybudovanie celkového nového riešenia a rozšírenie existujúceho systému MV SR o procesnú platformu. Alternatívy sú vynodnotené iba povrchne.
Jednotlivé komponenty mali byť posudzované samostatne.
Možnosť dosiahnutia deklarovaných cieľov (napr. monitoring procesov a stavu žiadostí) nebola vôbec analyzovaná iným spôsobom ako vybudovaním nového komponentu. Špecificky nebola analyzovaná možnosť úpravy existujúcich systémov.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

CBA pre projekt je vypracovaná, parametre pre kalkuláciu prínosov sú k súčasnému stavu podrobne vyhodnotené.
Do CBA nebolo zahrnuté dosiahnutie deklarovaných cieľov iným spôsobom, napr. úspora času úradníkov pomocou využitia elektronických služieb, realizáciou konceptu 1x a dosť atď.
Predpokladaný model zníženia počtu potrebných právnych výkladov o 50% v treťom roku realizácie projektu (po nábehu implementácie) považujeme za nereálny. V CBA nie sú kalkulované náklady na úpravu existujúcich systémov.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt bol prezentovaný a pripomienkovaný vo februári 2018, aj v júli 2018. Podľa vyjadrenia MV SR, v rámci verejného pripomienkovania v júli 2018 pripomienky zaslalo iba Slovensko.Digital. Na základe (aj) našich pripomienok boli v štúdii zmenené iba vysvetľujúce kapitolu (napr. motiváci, výpočet CBA), navrhované riešenie, alternatívy, náklady neboli nijako upravené ani doplnené.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 23.3.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
  • 25.4.2017 Reformný zámer schválený
  • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT
  • 12.7.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti