Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Legislatívne zakotviť a implementovať register, v ktorom budú evidované všetky mimovládne neziskové organizácie (MNO) a “Otvoreného informačného systému MNO”, ktorý má slúžiť najmä na informovanie o MNO a zaistiť podporu akreditácie MNO.

Náklady na projekt

3,6M (register) + 6,6M (otvorený IS) EUR (s DPH, podľa reformného zámeru)

Garant

MV SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

IT projekt je správne naplánovaný ako jeden z nástrojov na zefektívnenie poskytovania služieb verejnej správy. Potreba realizácie projektu je jasná a zmysluplná. Úrad splnomocnenca o aktivitách súvisiacich s projektom intenzívne komunikuje.

Stanovisko Slovensko.Digital

Nasledujúcim krokom v projekte by mala byť štúdia uskutočniteľnosti, v ktorej očakávame riešenie súladu s existujúcimi IT stratégiami štátu, dôraz na hľadanie najlepšieho riešenia pomocou zvažovania alternatív (napr. možnosť využitia už existujúceho generického registra IS RPO) a podrobnú kalkuláciu efektívnosti nákladov.

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Posledná aktualizácia: 22.12.2017

I. Prípravná fáza

Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

II. Obstarávanie / nákup

Predmet zákazky

Dostupnosť podkladov

Predbežná hodnota zákazky

Vylučujúce podmienky

Priestor na zapojenie sa

Súťaživosť

Úspora

Vendor lock-in

Autorské práva

FOSS

Sadzby za práce

Ceny za komodity

Modulárnosť / delenie projektu na časti

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt deklaruje podstatnú zmenu súčasných procesov registrácie / evidencie / akreditácie MNO.
Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť”.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star: :grey_star:

Podľa Reformného zámeru:V KPI “Počet dní potrebných pre MNO … na splnenie administratívnych podmienok” sa uvádza ako výsledný stav nahradenie papierových potvrdení elektronickými. To je v protiklade s realizáciou konceptu 1x a dosť.

Z reformného zámeru nie je zrejmé, prečo uvedené KPI sú kľúčové pre činnosti súvisiace s evidenciou MNO.

Nie sú stanovené KPI pre oblasť akreditácie MNO.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Pred schvaľovaním Reformného zámeru bola vypracovaná analýza MNO, vrátane modelu pre Otvorený IS MNO. Zákon o MNO, ktorý je nevyhnutné prijať aby bolo možné IS nasadiť, už (podľa Reformného zámeru) je zaradený do legislatívneho procesu.

V rámci Reformného zámeru sú identifikované aktivity smerujúce k prijatiu potrebných legislatívnych úprav a implementácii projektu (vodopádový model).

Tieto aktivity sami o sebe nebudú dostatočné na naplnenie niektorých cieľov, napr. KPI pre používanie elektronických výpisov, realizáciu konceptu 1x a dosť, získanie informácií o štatutárnych zástupcoch a org. jednotkách MNO.

Nie je presnejšie špecifikovaný spôsob iniciálneho naplnenia registra údajmi, pričom je možné predpokladať že súčasná evidencia MV SR nebude dostatočná.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::star:

MV SR už v súčasnosti registráciu / evidenciu MNO vykonáva. Projekt má výrazne zefektívniť súvisiace činnosti a taktiež zabezpečiť záväzné informácie o MNO pre iné orgány verejnej správy.
Realizácia projektu je súčasťou dlhodobého známeho, verejne komunikovaného plánu v tejto oblasti.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt má naplniť ciele informatizácie v konkrétnych agendách súvisiacich s evidenciou MNO.
Predpokladaná je dátová integrácia na 15 iných registrov (Reformný zámer).
Register MNO má byť zdrojovým registrom pre RPO pre sektor MNO (cca. 50.000 subjektov).

Predpokladaný je vodopádový model vývoja, čo bude limitovať flexibilnosť riešenia a jeho prispôsobenie potrebám používateľov, najmä pre GUI.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Štúdia uskutočniteľnosti má byť pre projekt vytvorená.


Alternatívy (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Alternatívne riešenia majú byť analyzované v štúdii uskutočniteľnosti.
Pre register MNO je relevantné zvážiť použitie generického registra vytvoreného na tento účel v IS RPO.


Kalkulácia efektívnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Odhadované náklady na projekt sú podľa Reformného zámeru 3M€ pre Register MNO a 5,5M€ pre OIS MNO.
Na podklade návrhu modelu pre OIS MNO sa predpokladaná cena pre tento IS javí ako neobvykle vysoká.
Detailná kalkulácia efektívnosti má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Pre Reformný zámer bolo možné zasielať pripomienky.
Zákon o MNO je pripravovaný participatívnou formou s intenzívnym zapojením neziskového sektora.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: