Temp logo

Informačný systém Centra právnej pomoci

Hodnotenie na RF webe

Výsledkom projektu bude nový informačný systém Centra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami Centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie vyššie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb Centra.

Náklady na projekt

~5 000 000 EUR (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

Centrum právnej pomoci (CPP) / Ministerstvo spravodlivosti SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

IT projekt je správne naplánovaný ako jeden z nástrojov na zefektívnenie poskytovania služieb verejnej správy, a to aj vrátane merateľných ukazovateľov. Zámery a prínosy projektu sú v súčasnej etape dostatočne jasne deklarované a zmysluplné. Ministerstvo spravodlivosti o projekte komunikuje a zaujíma sa o pripomienky.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pre dobrý výsledok projektu považujeme v nasledujúcich krokoch za dôležité zaistiť reálnu vykonateľnosť zámerov deklarovaných v štúdii uskutočniteľnosti, napr. vhodným členením obstarávania. Vidíme priestor na zníženie investičných nákladov oproti odhadu uvedenému v štúdii uskutočniteľnosti.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Uzatvorená zmluva o NFP
  • Prebieha príprava verejného obstarávania

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Projekt popísaný v reformnom zámere je primárne zameraný na zefektívnenie poskytovania služieb CPP interne, aj pre klientov. Naplánovaná je optimalizácia procesov CPP, konkrétny zámer v tejto oblasti nie je zatiaľ známy.
IT projekt je plánovaný ako podpora naplnenia biznis cieľov.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

IT projekt má priamo prispieť k naplneniu indikátora Eliminácia administratívnej záťaže pomocou integrácie údajov od ďalších poskytovateľov, a taktiež k naplneniu indikátora Zníženie počtu osobných konzultácií pomocou sprístupnenia podstatného množstva údajov prostredníctvom www stránok.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii je uvedený podrobný harmonogram pre realizáciu jednotlivých aktivít a dostupnosť elektronických služieb, podstatne naviazaný na metódu agilného vývoja.
Podľa štúdie mali viaceré aktivity už v súčasnosti byť ukončené (procesný audit, legislatívna analýza, opis predmetu zákazky), ich výstupy však nie sú známe.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu CPP a to najmä z hľadiska prácnosti - sprístupnením potrebných údajov od iných OVM, zlepšením prehľadnosti interných údajov.
V súčasnosti je podstatná časť agend CPP už podporovaná špecializovanými IS.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zlepšiť súčasný stav elektronizácie údajov a služieb CPP, ako aj vybavenie CPP základnou výpočtovou technikou. Deklarovaný je súlad s NKIVS a jej strategickými prioritami.
Pomocou projektu má byť realizovaný koncept 1x a integrácie na posktrovateľov potrebných údajov.
Štúdia popisuje doteraz prevádzkované IS a počíta s nimi v zvažovaných alternatívach.
V štúdii je podrobne plnánovaný agilný prístup pri vytváraní elektronických služieb.
Projekt nepatrí medzi prioritné z hľadiska Akčného plánu realizácie NKIVS.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo možné ju pripomienkovať, v súčasnosti prebieha zapracovanie pripomienok.
Vzhľadom na (malý) rozsah projektu obsahuje dostatočnú mieru detailov, konkrétnych cieľov a postupov.
Navrhnutý nový IS je prehľadne členený na moduly.


Alternatívy :star::star::star::star:

V štúdii sú uvažované 4 alternatívy, postupne od nerealizovania žiadnych zmien až po náhradu všetkých IT systémov. Porovnanie alternatív je zmysluplné. Vybraná alternatíva zachováva v prevádzke IS vybudované v predchádzajúcich rokoch.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je uvedená CBA. Prínosy oproti súčasnému stavu sú kalkulované najmä zefektívnením (zrýchlením) priebehu procesov a lepším prístupom k informáciám. Náklady sú uvádzané samostatne na jednotlivé “služby”, nie je jasné akým spôsobom boli náklady na určitú službu určené a prečo nie je vhodnejšia kalkulácia po moduloch.
Na niektoré položky sú kalkulované vysoké náklady - napr. náklady na integrácie majú dosiahnuť 360.000 Eur, čo je neobvykle vysoká položka v porovnaní s plánovanými nákladmi v centrálnom projekte zabezpečujúcom integrácie.
Pri plánovanom nákupe IT techniky a callcentra chýbajú príslušné údaje popisujúce súčasný stav (napr. stav, vek IT techniky v súčasnosti, náklady na jej prevádzku).
Náklady plánované na prevádzku sú na úrovni 2% z investičných nákladov ročne.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K reformnému zámeru aj štúdii uskutočniteľnosti bolo možné poslať pripomienky.
K štúdii uskutočniteľnosti bola verejná prezentácia v lete 2017.
Ministerstvo prizvalo vybrané subjekty (vrátane S.D), mohli sa vyjadriť a dať pripomienky k štúdii vo fáze draftu.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • leto.2017 verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • 12.12.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO7
  • 5.3.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
  • 4.7.2018 Dátum uzavretia výzvy
  • 5.9.2018 Uzavretie zmluvy o NFP